Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 13

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 14

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 18

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/spec.engine/class.db.php:26) in /home/users/jareks/public_html/zsowydminy/cms/getfile.php on line 19
ࡱ> [vbjbj4ΐΐF/ $T\f:{\ [[[[[[[h_ b>[{{[\:[[j'YG[Pa1Z2[\0\[2Hb1HbdG[G[>Hb[\[[\Hb :POLITYKA PRYWATNOZCI Ochrona prywatno[ci u|ytkownikw serwisu informacyjnego ma dla nas bardzo du|e znaczenie. Poni|ej publikujemy wyja[nienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji ou|ytkownikach serwisu do niezbdnego minimum. Za pomoc technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o u|ytkownikach sBu|ce do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uci|liwo[ci reklam. Nie zbieramy |adnych danych identyfikujcych u|ytkownikw jako osoby. Cookies - co to jest? S to maBe pliki tekstowe pochodzce z witryny www zapamitywane przez przegldark internetow u|ytkownika serwisu. Pliki cookie dziel si na tymczasowe - pamitane do czasu zamknicia przegldarki i cookie z okre[lonym terminem wyga[nicia, ktre s zapisywane przez przegldark na dBu|ej. Samo wysBanie cookie do przegldarki w |aden sposb nie mo|e narusza prywatno[ci u|ytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mog by jedynie przez stron internetow, z ktrej zostaBy wysBane. WyBczenie obsBugi cookie w przegldarce, z ktrej korzystasz mo|e spowodowa utrudnienia lub brak dziaBania niektrych funkcji Serwisu. OdwoBania do innych stron internetowych Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatno[ci stosowane przez wBa[cicieli stron, do ktrych linki znajduj si na stronach serwisu . Zmiany w polityce ochrony prywatno[ci serwisu Na zmiany w polityce ochrony prywatno[ci serwisumo|e wpByn rozwj technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwj naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach bdziemy informowa na naszych stronach. HYPERLINK "http://inteligo.pl/pliki/popupy/co-to-jest-protokol-p3p" Co to jest protokB P3P? Platform for Privacy Preferences (protokB P3P) jest now technologi ochrony prywatno[ci stworzon przez World Wide Web Consortium ( HYPERLINK "http://www.w3.org/TR/P3P/" W3C). Technologia ta umo|liwia u|ytkownikowi [wiadomie decydowa, jakie informacje osobowe na jego temat mog by zbierane przez serwis WWW Przegldarki z zaimplementowan technologi P3P potrafi automatycznie decydowa o tym, ktre pliki cookie nie naruszaj jego preferencji ochrony prywatno[ci. Jak wBcza/usuwa/blokowa pliki Cookies z przegldarki internetowej? Firefox WBczanie ciasteczek Na grze okna przegldarki Firefox naci[nij przycisk Firefox , (w systemie XP kliknij menu Narzdzia ) i wybierz Opcje . Wybierz panel Prywatno[ . Z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcj bdzie u|ywaB ustawieD historii u|ytkownika. Zaznacz Akceptuj ciasteczka by wyBczy obsBug ciasteczek. Je[li prbujesz rozwiza problem spowodowany przez ciasteczka, sprawdz czy funkcja Akceptuj ciasteczka z innych witryn jest rwnie| zaznaczona. Wybierz okres przechowywania ciasteczek: Przechowuj: a| wygasn ciasteczko zostanie usunite po osigniciu daty wyga[nicia, ktra jest okre[lana przez witryn wysyBajc ciasteczko. Przechowuj: do zamknicia programu Firefox ciasteczka przechowywane na komputerze bd usuwane przy zamkniciu Firefoksa. Przechowuj: pytaj za ka|dym razem za ka|dym razem, gdy witryna prbuje wysBa ciasteczko, przegldarka wy[wietli monit z pro[b o podjcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka. Naci[nij przycisk OK, by zamkn okno opcji. Usuwanie ciasteczek z jednej witryny Na grze okna przegldarki Firefox naci[nij przycisk Firefox, (w systemie XP kliknij menu Narzdzia ) i wybierz Opcje . Wybierz panel Prywatno[ . Z menu rozwijanego wybierz opcj bdzie u|ywaB ustawieD historii u|ytkownika . Naci[nij przycisk Wy[wietl ciasteczka... . Zostanie wy[wietlone okno Ciasteczka . W polu Szukaj wpisz nazw witryny, ktrej ciasteczka chcesz usun. Zostan wy[wietlone ciasteczka, ktre pasuj do kryteriw wyszukiwania. Z listy wybierz ciasteczka, ktre chcesz usun i naci[nij przycisk UsuD ciasteczko . Wybierz pierwsze ciasteczko i naci[nij klawisze Shift+End , aby zaznaczy wszystkie ciasteczka. Naci[nij przycisk Zamknij , by zamkn okno Ciasteczka . Usuwanie wszystkich ciasteczek Na grze okna przegldarki Firefox naci[nij przycisk Firefox, przejdz do menu Historia (w systemie XP kliknij menu Narzdzia) i wybierz Wyczy[ histori przegldania... . Wybierz dla Okres do wyczyszczenia opcj Wszystko . Kliknij strzaBk znajdujc si obok napisu SzczegBy , by rozwin list elementw historii. Zaznacz element Ciasteczka i sprawdz czy inne elementy, ktrych nie chcesz usun nie s zaznaczone. Aby usun ciasteczka, naci[nij przycisk Wyczy[ teraz i zamknij okno Wyczy[ caB histori. Blokowanie ciasteczek dla pojedynczej witryny Przejdz do witryny, dla ktrej chcesz zablokowa umieszczanie ciasteczek w przegldarce Firefox. Kliknij prawym przyciskiem myszy na stronie i wybierz Informacje o stronie . W oknie informacji o stronie wybierz panel Uprawnienia . W sekcji Zapisywanie ciasteczek odznacz funkcj U|yj domy[lnych . ZmieD ustawienia na Blokuj . Blokowanie ciasteczek dla wszystkich witryn Na grze okna przegldarki Firefox naci[nij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzdzia) i wybierz Opcje . Wybierz panel Prywatno[ . Wybierz z menu rozwijanego Program Firefox opcj bdzie u|ywaB ustawieD historii u|ytkownika . Odznacz funkcj Akceptuj ciasteczka . Naci[nij przycisk OK, by zamkn okno opcji. WyBczanie ciasteczek pochodzcych z innych witryn Na grze okna przegldarki Firefox naci[nij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzdzia) i wybierz Opcje. Wybierz panel Prywatno[ . Z menu rozwijanego menu Program Firefox wybierz opcj bdzie u|ywaB ustawieD historii u|ytkownika . Odznacz Akceptuj ciasteczka z innych witryn . Naci[nij przycisk OK, by zamkn okno opcji . Chrome WBczanie ciasteczek Na grze okna przegldarki Chrom kliknij w menu Chrome - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzdzi przegldarki. Wybierz Ustawienia . Kliknij Poka| ustawienia zaawansowane . (*,. &Ӽ鼥a:Ljh^h4K5CJOJPJQJU\^JaJeh@nHr@tHCh^hGr5CJOJPJQJ\^JaJeh@nHr@tHCh^h4K5CJOJPJQJ\^JaJeh@nHr@tH,h^hGrCJOJPJQJ^JaJnHtH,h^h4KCJOJPJQJ^JaJnHtH+h^hD;CJOJPJQJaJnHtH+h^h4K;CJOJPJQJaJnHtH*. &T d9D[$^`gdGrd9D[$^`gd4K9D[$^`gdD PR^` R"ٿ٨uSSS44=h^h4KCJOJPJQJ^JaJeh@nHr@tHCh^h4K5CJOJPJQJ\^JaJeh@nHr@tH/h^h4K>*CJOJPJQJ^JaJnHtH5jh^h4KCJOJPJQJU^JaJnHtH,h^h4KCJOJPJQJ^JaJnHtH2h^h4K5CJOJPJQJ\^JaJnHtHLjh^h4K5CJOJPJQJU\^JaJeh@nHr@tH` f"" ## & Fd9D[$^gd4K & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4K & Fd9D[$^gd4K & Fd9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K"#((,,,0-/ 02*3>5@555555"67H`KKP*QXVV[[[\]^_ `bbbbƤ݅ƃhh5jh^h4KCJOJPJQJU^JaJnHtHU=h^h4KCJOJPJQJ^JaJeh@nHr@tHCh^h4K6CJOJPJQJ]^JaJeh@nHr@tH,h^h4KCJOJPJQJ^JaJnHtHCh^h4K5CJOJPJQJ\^JaJeh@nHr@tH'#6$$~%& (((**F+,,2-- & Fd9D[$^gd4K & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4K-.///"0"1Z12l22,3(4`4.5 & F d9D[$^gd4K & F d9D[$^gdD & F d9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4K.55555$67>77xHtIrJ`KKvLLLlM & F d9D[$^gd4K & F d9D[$^gdD & F d9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K & F d9D[$^gd4KW sekcji Prywatno[ kliknij przycisk Ustawienia tre[ci . W sekcji Pliki cookie kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryn by otworzy okno dialogowe Pliki cookie i inne dane . Je[li chcesz zezwala zarwno na wBasne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie . Aby akceptowa tylko wBasne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjtku wszystkie pliki cookie innych firm . Usuwanie ciasteczek Na grze okna przegldarki Chrom kliknij w menu Chrome - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzdzi przegldarki. Wybierz Ustawienia . Kliknij Poka| ustawienia zaawansowane . W sekcji Prywatno[ kliknij przycisk Ustawienia tre[ci . W sekcji Pliki cookie kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryn by otworzy okno dialogowe Pliki cookie i inne dane . Aby usun wszystkie pliki cookie, kliknij UsuD wszystkie u doBu okna dialogowego. Aby usun okre[lony plik cookie, wybierz stron, ktra go utworzyBa, a potem zaznacz ten plik cookie i kliknij UsuD . W oknie dialogowym Wyczy[ dane przegldarki mo|esz usun wszystkie pliki cookie utworzone w konkretnym okresie. Blokowanie wszystkich ciasteczek Na grze okna przegldarki Chrom kliknij w menu Chrome - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzdzi przegldarki. Wybierz Ustawienia . Kliknij Poka| ustawienia zaawansowane . W sekcji Prywatno[ kliknij przycisk Ustawienia tre[ci . W sekcji Pliki cookie kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryn by otworzy okno dialogowe Pliki cookie i inne dane . Wybierz Blokuj prby umieszczenia na komputerze danych z witryn . Pamitaj, |e to ustawienie uniemo|liwia dziaBanie wikszo[ci stron, ktre wymagaj zalogowania si. Za ka|dym razem, gdy przegldarka zablokuje plik cookie, na pasku adresu zobaczysz ikon z czerwonym przekre[lonym krzy|ykiem. Blokowanie tylko plikw cookie innych firm Na grze okna przegldarki Chrom kliknij w menu Chrome - ikonka z trzema kreseczkami na pasku narzdzi przegldarki. Wybierz Ustawienia . Kliknij Poka| ustawienia zaawansowane . W sekcji Prywatno[ kliknij przycisk Ustawienia tre[ci . W sekcji Pliki cookie kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryn by otworzy okno dialogowe Pliki cookie i inne dane . Zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjtki i blokuj tworzenie plikw cookie innych firm . Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzcych z witryny plikw cookie innych firm, nawet je[li witryna zostaBa dodana do listy Wyjtki i mo|e tworzy pliki cookie na komputerze. Internet Explorer 9 WBczanie ciasteczek Kliknij przycisk Narzdzia , a nastpnie kliknij polecenie Opcje internetowe . Kliknij kart Prywatno[ , a nastpnie w obszarze zakBadka Zaawansowane . Mo|esz tutaj dowolnie wybra sposb obsBugi plikw Cookies w strefie internetowej. Usuwanie ciasteczek Na grze okna przegldarki kliknij przycisk Narzdzia , wska| polecenie BezpieczeDstwo , a nastpnie kliknij polecenie UsuD histori przegldania . Zaznacz pole wyboru Pliki cookie , a nastpnie kliknij przycisk UsuD . Blokowanie ciasteczek Kliknij przycisk Narzdzia , a nastpnie kliknij polecenie Opcje internetowe . Kliknij kart Prywatno[ , a nastpnie zakBadka Zaawansowane . Mo|esz wybra opcj Zablokuj zarwno dla plikw cookie tej samej firmy jak i dla plikw cookie innych firm . HYPERLINK "http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies" Blokowanie lub dopuszczanie plikw cookie z okre[lonych witryn sieci Web Kliknij przycisk Narzdzia , a nastpnie kliknij polecenie Opcje internetowe . Kliknij kart Prywatno[ , a nastpnie ustaw suwak w poBo|eniu pomidzy doln a grn pozycj, aby zapobiec zablokowaniu lub dopuszczeniu wszystkich plikw cookie. Kliknij przycisk Witryny . W polu Adres witryny sieci Web wpisz adres witryny sieci Web, a nastpnie kliknij przycisk Zablokuj lub Zezwalaj . Podczas wpisywania adresu zostanie wy[wietlona lista stron sieci Web odwiedzonych przez u|ytkownika. Mo|na klikn element z tej listy, aby wy[wietli go w polu Adres witryny sieci Web . Powtrz powy|szy krok dla ka|dej witryny sieci Web, ktra ma by blokowana lub dopuszczana. Po zakoDczeniu kliknij przycisk OK. Ustaw suwak z powrotem w poBo|eniu, w ktrym si pierwotnie znajdowaB, a nastpnie kliknij przycisk OK. Opera WBczanie ciasteczek Na grze okna przegldarki wejdz w Ustawienia , nastpnie w Preferencje i wybierz opcj Zaawansowane Wybierz sekcj Ciasteczka . Zaznacz Akceptuj ciasteczka w tym wypadku wszystkie ciasteczka s przyjmowane. Zaznacz Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, ktr odwiedzam w tym wypadku wszystkie ciasteczka pochodzce z domen innych, ni| odwiedzana domena, s odrzucane. Usuwanie ciasteczek Na grze okna przegldarki wejdz w Ustawienia , nastpnie w Preferencje i wybierz opcj Zaawansowane Wybierz sekcj Ciasteczka . Aby automatycznie usuwa wszystkie nowe ciasteczka podczas zamykania przegldarki zaznacz Usuwaj nowe ciasteczka podczas zamykania Opery . Aby usun wybrane lub wszystkie ciasteczka wybierz Zarzdzaj ciasteczkami Zaznacz wybrane ciasteczko lub wszystkie ciasteczka i kliknij przycisk UsuD Safari WBczanie ciasteczek Na grze okna przegldarki wybierz Preferencje z menu czynno[ci, po czym kliknij w Ochrona . Menu czynno[ci znajduje si w prawym grnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikon koBa zbatego. W cz[ci Akceptuj pliki cookie mo|esz wybra, czy i kiedy Safari ma przyjmowa pliki cookie zodwiedzanych witryn. Je|eli chcesz dowiedzie si wicej oposzczeglnych opcjach, kliknij wprzycisk pomocy (ze znakiem zapytania). Usuwanie ciasteczek Na grze okna przegldarki wybierz Preferencje z menu czynno[ci, po czym kliknij w Ochrona . Menu czynno[ci znajduje si w prawym grnym rogu okna Safari i oznaczone jest ikon koBa zbatego. Kliknij w Poka| Cookies . Zaznacz jeden lub kilka plikw cookies, po czym kliknij w UsuD lub UsuD wszystkie . Po zakoDczeniu usuwania plikw cookies kliknij w Gotowe . lMhNOPP,QRFRRS TXVVWW & Fd9D[$^gd4K & F d9D[$^gdD & F d9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K & F d9D[$^gdD & F d9D[$^gd4KWXXY[[[\\N]]^L__ ` & Fd9D[$^gd4K & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K & Fd9D[$^gd4K ``0abVccBezeffghiiiijjk & Fd9D[$^gd4K & Fd9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4KbRcTciiiil mhpjpvpxppstvv˴peh^hPCJaJCh^hD5CJOJPJQJ\^JaJeh@nHr@tHCh^h4K5CJOJPJQJ\^JaJeh@nHr@tH,h^h4KCJOJPJQJ^JaJnHtH5jh^h4KCJOJPJQJU^JaJnHtH2h^h4K5CJOJPJQJ\^JaJnHtHkl mmn2oohpjpxpp(rst & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4K & Fd9D[$^gdD & Fd9D[$^gd4Kd9D[$^`gd4K & Fd9D[$^gdD tuuvvv & Fd9D[$^gd4K21h:pP. A!"#$% j 8666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHd`d aJNormalnyd[$^` CJOJQJ_HaJmHsHtH `` aJ NagBwek 1$<@&"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ bb aJ NagBwek 2$<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJ\\ *} NagBwek 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJJA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy XX aJNagBwek 1 Znak"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ ZZ aJNagBwek 2 Znak$56CJOJPJQJ\]^JaJTT qNagBwek 3 Znak5CJOJPJQJ\^JaJ:: qp Spis tre[ci 1d>> qp Spis tre[ci 2 d^>> qp Spis tre[ci 3 d^4WQ4 *}` Pogrubienie5\6X a6 *}@ Uwydatnienie6]J J *}pNagBwek spisu tre[ci@& LL qROZDZIAA7$8$H$a$5B*CJaJph@B@ q0Tekst podstawowyxJJ q0Tekst podstawowy ZnakCJaJ88 ptekst_a d <CJJJ aJTekst_a <a$CJOJQJ\^JaJX^X 4K0Normalny (Web)d\$^`PJtHBB 4Kapple-converted-space6U6 4K0 HiperBcze >*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] F/"bv ?#-.5lMW `ktv!"#<=>@A($(%q%F/XXX8@0( B S ?cookies-wiecejjak-wlaczyc-obsluge-cookiesH H/H H/ciHO(.hn7>?J, 3 R Y , 3 ' n w z,3FMQX5;ms#)cikq`f ! ' B H z 2!8!!!""##$$$$L%R%a&g&,,3-9-....)/0/H/H C l ` M@_k60xB=^!!""##i&&(7(((&)C):*N***+,--..H/'~lh nta 2f2 ȥj ]2n4*M #ĥ5 ;pTmw4?VRaBB[DuV[0AD>KD\I ^ڨ_p\(/gvp mJt@\N7u.6"fx RdUAb~n)P&^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo( mUAb~KD\2n6"fxmw4?V[2 ;tN7un$yVh /gaBa ^>B[M #_j'L\q)LcE\q)pQ_LGrq'&\,;Y2aJ`b;{*}g*^PX2GJ4KpDF/H/@ F/@@@@@(@,@.@0@4@6@HUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arialgsko_fontregularTimes New RomanWinheritTimes New Roman5. *[`)Tahoma7.{ @Calibri7K@Cambria?= *Cx Courier NewA BCambria Math"q,g,g(V(Vq0d././2HP $P4K2! xxadminadmind         Oh+'0T  (4<DLadminNormaladmin5Microsoft Office Word@V@a@Ga(՜.+,D՜.+,, hp| HPV./ Tytu 8@ _PID_HLINKSA$aHhttp://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies+]http://www.w3.org/TR/P3P/+tv8http://inteligo.pl/pliki/popupy/co-to-jest-protokol-p3p+ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|~Root Entry F@a1TableCbWordDocument4SummaryInformation(uDocumentSummaryInformation8}CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q