AKTUALNOŚCI
.......................................
O SZKOLE
........................................
LICEUM
.........................................
Szkoła patriotyzmu
Dla Niepodległej
........................................
INFORMATYKA
Testy/Sprawdziany

SP 1 - 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
SP z. dodatkowe

LO klasa 1
LO klasa 3
ARCHIWUM
........................................
KONTAKT
........................................
Szukaj:

Twój e-mail:

Twoje hasło:


W celu rejestracji, wpisz swój e-mail, Twoje hasło zostanie wysłane.

Zapomniałeś hasła?

 Miniatura: 2014-09-25 11:39:49 godloRP (827)
 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
W WYDMINACH  

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Brak zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych tu plików.  Więcej o celu uĹźywania plików cookies.  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO). 

Prawa i obowiązki. Co każdy uczeń wiedzieć powinien?

Regulamin egzaminów

WZO

Punktowy system oceniania zachowania

Rozdział 3
Punktowy system oceniania zachowania

§ 52

Zasady ustalania ocen zachowania  uczniów

  1. Ocena zachowania uczniów klas I – III ma formę opisową wg ustalonych przez zespół nauczycieli kryteriów. uwzględniających spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej..W przypadku nie przestrzegania przez ucznia statutu szkoły nie może on byś wyróżniony na apelu szkolnym
  2. Ocenę zachowania uczniów klas IV – VI ustala się według skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 170 punktów co odpowiada ocenie dobrej
  3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)       oceny z zajęć edukacyjnych,

b)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, za wyjątkiem drugiej i kolejnej rocznej oceny nagannej.

4. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia /na podstawie wpisów  w zeszycie ocen zachowania/.

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przypadku, w którym obowiązuje tryb odwoławczy.

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)       postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje Szkoły,

c)       dbałość o piękno mowy ojczystej,

d)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

f)        okazywanie szacunku innym osobom,

g)       przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

7. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania w danym semestrze w przypadku opuszczenia 3 lekcji bez usprawiedliwienia lub uzyskania w semestrze powyżej 10 pkt. ujemnych. oraz bardzo dobrej w przypadku uzyskania  30 punktów ujemnych.

8. Uczeń uzyskuje ocenę semestralną /roczną/ w zależności od ilości uzyskanych punktów - wg poniższej tabeli:

Łączna ilość punktów

Ocena zachowania – semestralna lub roczna

Powyżej 250

Wzorowe

200 - 250

bardzo dobre

161 - 199

Dobre

81 - 160

Poprawne

0 - 80

Nieodpowiednie

Poniżej 0

Naganne

 

 9. Zachowanie ocenia się w dwóch obszarach: zachowania pozytywne i zachowania negatywne.

I. Zachowania pozytywne:

L.p.

 

Punkty dodatnie

 

Aktywne sprawowanie funkcji w szkole

do 20

 

Aktywne sprawowanie funkcji w klasie

do 20

 

Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz:- konkursy, zawody- za udział w etapie szkolnym 5 pkt., etap powiatowy 10 pkt , etap wojewódzki 15pkt

suma punktów

 

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych

do 15

 

Praca na rzecz klasy

do 20

 

Praca na rzecz Szkoły

do 20

 

Praca na rzecz środowiska, wolontariat

do 20

 

Udokumentowana pomoc kolegom w nauce

do 15

 

Punktualność

do 10

 

Przejawianie inicjatywy, aktywny udział w pracach kół zainteresowań i organizacjach

do 20

 

Przeciwstawianie się przejawom agresji i wulgarności

do 15

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

do 20

 

100% frekwencja
(Nieobecności spowodowane brakiem dojazdu do szkoły, wizytą u lekarza w celu wykonania szczepień lub bilansu oraz nieobecności związane z obchodzonymi w innych terminach Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, przez uczniów wyznania greko-katolickiego, nie wpływają na obniżenie frekwencji).

30

 

Do dyspozycji wychowawcy

do 30

2. Zachowanie negatywne 

L.p

 

Punkty ujemne

                     1.          

Przeszkadzanie na lekcji.

za każde 2

                     2.          

Uporczywe przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji.

za każde 5

                     3.          

Niewykonywanie poleceń nauczyciela.

za każde 3

                     4.          

Aroganckie odezwanie się do nauczyciela, pracowników Szkoły, kolegów i koleżanek.

za każde 10

                     5.          

Ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne.

za każde 15

                     6.          

Bójka.

za każdą 50

                     7.          

Wulgarne słownictwo.

za każde 5

                     8.          

Niewłaściwe zachowanie po za szkołą.

za każde 30

                     9.          

Niewłaściwe zachowanie na terenie Szkoły i imprezach szkolnych (np. wychodzenie poza teren szkoły, itp.).

za każde od 10 do 50

                   10.        

Niszczenie mienia szkolnego i rzeczy innych uczniów.

za każde od 10 do 50

                   11.        

Niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami.

za każde 10

                   12.        

Kradzież, wyłudzanie.

za każde 50

                   13.        

Fałszowanie podpisów, dokumentów.

za każde 20

                   14.        

Zaśmiecanie otoczenia.

za każde 5

                   15.        

Palenie papierosów i e-papierosów.

za każde 30

                   16.        

Picie alkoholu; posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie środków odurzających.

za każde 50

                   17.        

Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje.

za każde 5

                   18.        

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (1 godz.).

Regulamin wycieczki

Inne ważne dokumenty

MATURA

 
  ©2007