AKTUALNOŚCI
.......................................
O SZKOLE
........................................
LICEUM
.........................................
Szkoła patriotyzmu
Dla Niepodległej
........................................
INFORMATYKA
Testy/Sprawdziany

SP 1 - 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8
SP z. dodatkowe

LO klasa 1
LO klasa 3
ARCHIWUM
........................................
KONTAKT
........................................
Szukaj:

Twój e-mail:

Twoje hasło:


W celu rejestracji, wpisz swój e-mail, Twoje hasło zostanie wysłane.

Zapomniałeś hasła?

 Miniatura: 2014-09-25 11:39:49 godloRP (827)
 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
W WYDMINACH  

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Brak zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych tu plików.  Więcej o celu uĹźywania plików cookies.  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO). 

Prawa i obowiązki. Co każdy uczeń wiedzieć powinien?

 PRAWA UCZNIA

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się wychowawcy z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji przez wychowawcę, ze stronami.
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie przez wychowawcę opinii Rady Pedagogicznej,
ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • zapoznanie się wychowawcy z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami - wychowawca, przy pomocy opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego przez wychowawcę (opiekuna SU)
 • wystąpienie wychowawcy (opiekuna SU) do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Twoje prawa - prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Zapoznania się z programem nauczania, ich treściami, celami i wymaganiami edukacyjnymi.
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauc
 • Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem, organizacją pracy szkoły, wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 • Wydawania gazetki szkolnej – ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za nią.
 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności.
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.
 • Rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów w kołach zainteresowań.
 • Korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
 • Udziału w pracach Samorządu Klasowego i Uczniowskiego.
 • Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych – na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
 • Reprezentowania szkoły na konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 • Powiadomienia z wyprzedzeniem 1 – tygodniowym o terminie i zakresie prac klasowych. W ciągu dnia może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa a w okresie tygodnia nie więcej niż dwie. Nauczyciel w ciągu 2 tygodni od daty, poprawione prace klasowe oddaje uczniowi.
 • Uczeń wybitnie uzdolniony ma prawo do indywidualnego toku nauki po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły oraz pozytywnej opinii psychologa. Uczniowie wybitnie uzdolnieni mogą być promowani do klasy wyższej w ciągu roku szkolnego. Promowanie następuje po zakończeniu pierwszego semestru.
 • Szkoła może zgłosić spośród uczniów kandydata do stypendiów proponowanych przez fundacje, samorząd gminny i osoby prywatne.
 • Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela wtedy, kiedy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, co może być spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością w , opinią poradni i w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Uczeń ma prawo być zwolniony z części zajęć, którym nie może sprostać z powodów zdrowotnych po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub opinii P – P.
 • Umożliwia się ukończenie danego typu szkoły uczennicy w ciąży.
 • Uczeń ma prawo do nagród lub dyplomów uznania za osiągnięcia w :

- konkursach przedmiotowych
- olimpiadach
- nauce
- sporcie

 • Uczeń ma prawo do:
- wyróżnienia przez wychowawcę klasy lub dyrektora na apelu szkolnym
- powiadomienia rodziców o wyróżnieniu lub nagrodzie ucznia

Pamiętaj - masz też obowiązki

Uczeń ma obowiązek:

 • Zachować się w każdej sytuacji w życiu szkolnym i pozaszkolnym w sposób godny i odpowiedzialny.
 • Uczęszczać systematycznie na zajęcia szkolne i wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, pracować nad poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy, sprawności i umiejętności, przygotować się do zajęć szkolnych, aktywnie uczestniczyć w lekcjach w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 • Usprawiedliwić każdą nieobecność w według następujących zasad:
  - przekazać wychowawcy pisemną prośbę rodziców o usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie lekarskie z lekcji w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły,
  - w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień powinien poinformować wychowawcę telefonicznie lub listownie.
  • Uczeń wzorowy nie może opuścić bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej
 • Uzyskać zgodę wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły na zwolnienie z części lub wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu na bezpośrednią ustną lub pisemną prośbę rodziców ucznia, wniosek służby zdrowia, organizacji, towarzystwa lub klubu sportowego.
 • W przypadku opuszczenia więcej niż 50 % zajęć lekcyjnych w semestrze uczeń jest zobowiązany zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, budować autorytet szkoły uczynkami i wypowiedziami, dbać o jej honor, znać , szanować i wzbogacać tradycje szkoły.
 • Zawsze przestrzegać tradycyjnych form grzecznościowych w kontaktach z otoczeniem, posługiwać się poprawną polszczyzną.
 • Okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom.
 • Przestrzegać regulaminów obowiązujących na terenie szkoły, klasopracowni.
 • Nosić obowiązkowo strój na zajęcia wychowania fizycznego, zostawiać kurtki w szatni.
 • Być zdyscyplinowanym, podporządkowywać się zarządzeniom i poleceniom uprawnionych do ich wydawania osób lub władz społeczności szkolnej.
 • W sprawach spornych lub konfliktowych dotyczących naruszenia Statutu Szkoły albo spowodowanych inną przyczyną np. przekroczenia przepisów prawa – zachować następujący tryb postępowania:
  - odwołać się do wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Szkolnego z prośbą o reprezentowanie racji ucznia przed dyrektorem, radą pedagogiczną,
  - odwołać się do Dyrektora szkoły,
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego a szczególnie:
  - przeciwstawiać się przejawom agresji, arogancji, brutalności, wulgarności i zgorszenia,
  - szanować cudze poglądy i przekonania, przejawiać tolerancję,
  - szanować wolność osobistą drugiego człowieka,
  - naprawiać wyrządzoną szkodę lub krzywdę (łącznie z poniesieniem kosztów napraw zdewastowanego mienia),
  - przeprosić za przewinienie
  - dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów nieść im pomoc, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nigdy nie używać narkotyków ani innych środków odurzających,
  - dbać o czystość i schludność ubioru a w sytuacjach szczególnych takich jak uroczystości szkolne (zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, egzaminy, apele, akademie) zadbać o wizytowy charakter stroju.
 • Troszczyć się o czystość, porządek, estetykę szkoły i jej otoczenia, aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody, wpływać w miarę swojej możliwości na zmniejszenie zagrożeń ekologicznych
 • Ubiór i wygląd ucznia na terenie szkoły nie może być wyzywający i rażący otoczenie.
 • Uczeń nie nosi do szkoły biżuterii, nie wykonuje makijażu, nie maluje oczu, włosów, paznokci – zakaz dotyczy uczniów SP W LO dopuszcza się delikatną biżuterię i makijaż.

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw określonych w Statucie Szkoły
1. Zwracają się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- wychowawcy klasy,
- pedagoga szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
- Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

2. Wychowawca lub Opiekun Samorządu Uczniowskiego po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
3. W przypadku niezałatwienia sporu, decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Regulamin egzaminów

WZO

Punktowy system oceniania zachowania

Regulamin wycieczki

Inne ważne dokumenty

MATURA

 
  ©2007