AKTUALNOŚCI
........................................
.:O szkole
.:Tablica informacyjna
.:Dokumenty
.:Podręczniki
.:Osiągnięcia
........................................
........................................
LICEUM
REKRUTACJA
........................................
Szkoła patriotyzmu
.:Dla Niepodległej:.
........................................
Projekty
Gazetka szkolna
........................................
Uczniowie i rodzice
Nauczyciele
Rada Rodziców
........................................
Informatyka
Matematyka
Wych. komunikacyjne
Oddział przedszkolny
Klasy I - III SP
........................................
SKB
Sport
Chór
Biblioteka
........................................
Archiwum
........................................
Kontakt
Szukaj:

Twój e-mail:

Twoje hasło:


W celu rejestracji, wpisz swój e-mail, Twoje hasło zostanie wysłane.

Zapomniałeś hasła?

 Miniatura: 2014-09-25 11:39:49 godloRP (827)
 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
W WYDMINACH  

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Brak zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych tu plików.  Więcej o celu używania plików cookies.  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO). 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr 500109174-N-2018

Ogłoszenie nr 500109174-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Wydminy: Remont pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz robotach elektrycznych - odgromówka OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
 
Nazwa projektu lub programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
 
Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, Krajowy numer identyfikacyjny 510901263, ul. Grunwaldzka  94, 11-510  Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874210028, e-mail zsowydminy@interia.pl, faks 874210028. 
Adres strony internetowej (url): http://zsowydminy.mazury.edu.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz robotach elektrycznych - odgromówka 
Numer referencyjny  ZSO.270.2.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegać będą na remoncie pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz robotach elektrycznych - odgromówka. Zakres prac został określony w Załączniku nr 1 – Przedmiarze robót stanowiącym materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac i Załączniku nr 2. Prace polegać będą na: uzupełnieniu pokrycia z dachówki ceramicznej, Rozebranie pokrycia dachowego, Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, Montaż kontrłat, Wykonanie deskowania połaci dachowych, Mocowanie folii dachowych, Montaż łat, Pokrycie dachów dachówką ceramiczną 1 340,043 m2, Wykonanie kalenicy w dachu krytym, Obróbka szczytów, Osadzenie okien w połaci dachowej, Różne obróbki z blachy ocynkowanej, Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych, Montaż elementów komunikacji po dachu, Rury wywiewne z PCV, Rusztowania ramowe przyścienne, Transport gruzu, Utylizacja odpadów, Demontaż starej odgromówki, Przewody instalacji odgromowej, Podłączenie instalacji odgromowej do uziomów, Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Nr działki 745, obręb 0019 Wydminy.
 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
SEKCJA III: PROCEDURA
     III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
     Zamówienie z wolnej ręki
 

III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Zamawiający udziela w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, i takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego nr 529742-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szczegółowa dokumentacja dotycząca zamówień publicznych i zapytań ofertowych dla ZSO Wydminy znajduje się na stronie internetowej organu prowadzącego - Gminy Wydminy. 

http://bip.wydminy.pl/zamowienia_publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Przetarg nieograniczony ZSO.270.1.1.2018

Przetarg nieograniczony ZSO.270.1.2018

 
  ©2007